fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

SDF-bidrag

SDF-bidrag kan sökas av SDF varje år, senast den 30 april och avser föregående kalenderår. Nedan finns mer information om SDF-bidraget och inrapporteringsformulär. 

Grundbidrag

Grundbidrag utbetalas för att finansiera årets årsmöte och de administrativa uppgifter som följer av detta. Det är ett fast belopp bestående av 5 000 kr per år. Som hörs på namnet är förutsättningarna för att grundbidraget ska betalas ut att SDF:et uppfyllt alla grundläggande krav för att få ta del av SDF-bidraget.

Grundbidraget utbetalas alltså först när SDF:et har:

 • genomfört årsmöte och valt en ny styrelse som har ambitionen att förvalta verksamheten och arbeta utifrån SDF:ets uppdragsbeskrivning under det kommande verksamhetsåret,
 • skickat efterfrågade handlingar, såsom årsmötesprotokoll, årsredovisningrevisionsberättelseverksamhetsberättelse och verksamhetsplan till förbundsstyrelsen senast den 30 april,
 • säkerställt att uppgifterna på SDF:ets IdrottOnline-sida är korrekta efter årsmötet,
 • haft representation på förbundets samtliga konferenser och möten, inklusive ordförandeträffar, under det föregående året. Under 2020 så gäller representationen det digitala förbundsmötet som hölls i september.
 • genomfört minst en (1) Unga leder unga-aktivitet under det föregående året. För 2020 innebär det att det genomförts minst en fysisk eller en digital utbildning i sdfet som är registrerad i utbildningsmodulen. För 2021 behöver sdfen ha minst en genomförd digital utbildning bland sina föreningar. För 2022 gäller att det genomförs en fördjupningsutbildning.
 • genomfört minst en (1) föreningsträff under det föregående året
Reserverat bidrag
 • Reserverat bidrag är, till skillnad från övriga bidragsdelar, inget kontantbidrag. Det betalas alltså inte ut till SDF:et utan reserveras i Skolidrottsförbundets budget, öronmärkt för att bekosta SDF:ens deltagande på förbundets konferenser och möten. Eftersom deltagande på dessa sammankomster är obligatoriska för SDF:en reserveras medlen för detta ändamål, för att säkerställa att bristande ekonomiska förutsättningar inte hindrar något SDF från att delta. Storleken på detta bidrag sätts i samband med det årliga budgetarbetet, för att anpassas efter verksamhetsplanen för nästkommande år.
 • I det fall hela det budgeterade beloppet för det reserverade bidraget inte nyttjas, på grund av att något SDF uteblir, används den resterande delen till att finansiera kostnaderna för deltagare från andra SDF.
Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget delas mellan uppdraget att utbilda och den möjliga samordningen av arrangemang för rörelseglädje. För utbildning rör bidraget Unga leder unga och olika föreningsträffar. Bidraget för att samordna arrangemang för rörelseglädje handlar om att främja rörelseglädje där SDF:et samlar flera skol-IF och samordnar, underlättar och administrerar verksamhet som annars hade varit för stort för en ensam förening att klara av självt, men där innehållet fortfarande arrangeras av en eller flera skol-IF. Arrangemang för rörelseglädje kan liknas vid tidigare benämnda breddaktiviteter, och definieras av förbundsstyrelsen.

Bidragen är inte avsedda att finansiera själva aktiviteten, utan de kostnader som kan uppstå omkring den, såsom marknadsföring, planeringsarbete, materialkostnader osv. Bidragen fördelas som den tredje delen, efter grundbidraget och det reserverade bidraget, och fördelningen görs proportionellt utifrån relativa andelar. 90 procent av verksamhetsbidraget fördelas utifrån relativa andelar av det totala antalet deltagare (ej unika) på utbildningsaktiviteter (
          och föreningsträffar) under föregående år. 10 procent av verksamhetsbidraget fördelas utifrån relativa andelar av det totala antalet unika deltagare i arrangemang för rörelseglädje.

Fördelningen och utbetalningen görs i maj/juni tillsammans med grundbidraget. I det fall hela det budgeterade beloppet för grundbidraget inte betalas ut, på grund av att något eller några SDF inte uppfyllt kraven, förs den kvarvarande delen över till verksamhetsbidraget.

Redovisning och uppföljning

Här redovisar ni SDF-bidrag

Nu är inrapporteringsformuläret öppnat för 2021. Sista dag att fylla i formuläret är den 30/4 2022. Som tidigare har kommunicerats så har kansliet stor förståelse för att pandemin har inneburit stora utmaningar för SDFens verksamhet och möjlighet till fysiska möten och arrangemang. Därför är det okey med digitala föreningsträffar, digitala arrangemang för rörelseglädje och digitala årsmöten. Återkoppla snarast om SDFen har problem med att genomföra årsmöte eller om årsmötet inte kan hållas innan sista datum 30 april.

SDF bidraget rapporteras via formuläret nedan. Formuläret innehåller kontrollfrågor samt utrymmen för att bifoga följande dokument:

 • Årsmötesprotokoll
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Verksamhetsberättelse

Utöver det som SDFen rapporterar in så kommer också de utbildningar som SDFen genomfört och rapporterat i utbildningsmodulen att vara ett underlag som kansliet använder i beräkningen av SDF-bidraget.

Detta innebär i vanlig ordning att SDFen behöver planera in årsmöte snarast för att kunna skicka in all info innan den 30/4 2022.

Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Jasmin Krohn, jasmin.krohn@skolidrott.se, 08-699 65 10.

Formulär för rapportering

 • Hidden
  Max filstorlek: 200 MB.
  De handlingar som ska bifogas är följande:
  - Årsmötesprotokoll
  - Årsredovisning
  - Revisionsberättelse
  - Verksamhetsplan
  - Verksamhetsberättelse
 • De handlingar som ska bifogas är följande:
  - Årsmötesprotokoll
  - Årsredovisning
  - Revisionsberättelse
  - Verksamhetsplan
  - Verksamhetsberättelse
  Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 200 MB.
   Om ni svarar JA, så kommer ni att få en mall att fylla i och instruktion mejlad till den e-post som personen som skickat in detta formulär angivit.

   Definition
   - Arrangemang för rörelseglädje är ett arrangemang som kan liknas med det som tidigare kallades för ”breddevenemang”. I Arrangemang för rörelseglädje ligger fokus på just det som begreppet förmedlar – rörelseglädje tillsammans med andra i ett gemensamt arrangemang utan fokus på resultat och vinnare. Grundprincipen för ett arrangemang för rörelseglädje är att SDF:en samordnar, underlättar och administrerar arrangemanget och en eller flera Skol-IF står för innehållet, själva aktiviteten på plats.

   - Prestation står inte i centrum under ett arrangemang för rörelseglädje. Det är alltså inte ett DM eller nån annan typ av tävling oavsett om man har inkluderande former för tävlingen. Det är inte heller en turnering där lag eller deltagare går vidare vid vinst. Det vill säga tävlingar och turneringar med resultatlista där vinnare utses är inte ett arrangemang för rörelseglädje. Men självklart kan det fortfarande innehålla moment där man utmanas och testar sina krafter tillsammans med och i förhållande till andra.

   Vad är kraven?
   - Ett SDF ska stå som arrangör för eventet, med minst en förening som medarrangör. Med det menas att föreningen ska ansvara för planering och genomförande av aktiviteten i arrangemanget och SDF:et skapar plattformen, själva arrangemanget som Skol-IF fyller med innehåll.
   - SDF:et kan till exempelstötta, processleda och ansvarar för det administrativa och ekonomiska.
   - Minst en person från SDFet måste närvara under träffen
   - Minst två skol-IF måste delta i arrangemanget

   Exempel: Prova-på-aktiviteter, rörelseutmaningar, lek.
   Om ni svarar JA, så kommer ni att få en mall att fylla i och instruktion mejlad till den e-post som personen som skickat in detta formulär angivit.

   Definition
   -En föreningsträff är en mötesplats arrangerad av ett SDF för två eller fler skol-Ifs med syfte att utveckla, supporta och inspirera skolidrottsföreningar.
   - En föreningsträff kan även vara en träff för personer från flera skolor med intresse för Skolidrott, men som inte direkt tillhör en Skolidrottsförening, till exempel;
   - Rektorsträffar, idrottslärarträffar eller liknande med deltagare från fler skolor
   - Träff för flera skolor som uttalat ett intresse av att bilda Skolidrottsförening på sin skola

   Vad är kraven?
   - De som är deltagare i träffen är medlem i eller har anknytning till en befintlig Skol-IF eller en skola som visat intresse av att bilda en Skol-IF
   - SDFen måste vara arrangör för eventet
   - Minst en person från SDFets styrelse måste närvara under träffen
   - SDFet får inte rapportera in ett event/arrangamang/träff som en föreningsträff om det redan rapporterats som en utbildning i utbildningsmodulen.

  Spärregel vid förändrat SDF-bidrag 2021

  För att skydda SDFen vid förändringar av systemet finns den så kallade spärregeln. Spärregeln är en garanti för att ett SDF inte ska påverkas allt för kraftigt, allt för fort, när det ekonomiska systemet för SDF-bidraget förändras.

  Spärregeln garanterar att SDFen 2021 får minst 25% av sitt utbetalda SDF-bidrag 2018

  Underlag till summan för spärregeln är det SDF-bidrag (här ingår inte Lite mer – Lite bättre som i dagens system likställs med utvecklingsstödet) som SDFen fick året innan det nya systemet träder i kraft. I detta fall är alltså underlaget för spärregeln vad SDFet fick i SDF-bidrag för 2018.

  Spärregeln innebär att SDF för 2021 är garanterade 25% av de utbetalda beloppet 2018 oavsett hur väl de uppfyller kriterierna och fördelningsnyckeln i det nya systemet. Det finns dock ett undantag, om SDFen inte rapporterar in alla handlingar som efterfrågas i rapporteringen kring SDF-bidraget för 2021 så är de inte berättigade till de 25% av SDF-bidraget som spärregeln annars garanterar.

  När SDF-bidraget beräknas åren 2019, 2020 och 2021 ska hänsyn tas till denna regel. I ett första steg ska säkerställas att alla SDF får det nya grundbidraget och det reserverade bidraget samt sitt spärrbelopp baserat på ovanstående spärregel. Finns det sedan medel kvar fördelas dessa utifrån de nya reglerna för verksamhetsbidraget. Det betyder att både de som blir positivt påverkade och de som blir negativt påverkade av det nya systemet kommer att påverkas gradvis av förändringen.