Hitta!
Generic filters

Förbundet

SDF-bidrag

I februari 2019 presenterade styrelsen det nya SDF-bidraget för deltagarna på SDF-konferensen som ägde rum på villa Lovik på Lidingö. Här är en kort sammanfattning av det nya SDF-bidraget.  

Grundbidrag

Grundbidrag utbetalas för att finansiera årets årsmöte och de administrativa uppgifter som följer av detta. Det är ett fast belopp bestående av 5 000 kr per år. Som hörs på namnet är förutsättningarna för att grundbidraget ska betalas ut att SDF:et uppfyllt alla grundläggande krav för att få ta del av SDF-bidraget.

Grundbidraget utbetalas alltså först när SDF:et har:

 • genomfört årsmöte och valt en ny styrelse som har ambitionen att förvalta verksamheten och arbeta utifrån SDF:ets uppdragsbeskrivning under det kommande verksamhetsåret,
 • skickat efterfrågade handlingar, såsom årsmötesprotokoll, årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till förbundsstyrelsen senast den 30 april,
 • säkerställt att uppgifterna på SDF:ets IdrottOnline-sida är korrekta efter årsmötet,
 • haft representation på förbundets samtliga konferenser och möten, inklusive ordförandeträffar, under det föregående året,
 • genomfört minst en (1) Unga leder unga-aktivitet under det föregående året, och
 • genomfört minst en (1) föreningsträff under det föregående året
Reserverat bidrag

Reserverat bidrag är, till skillnad från övriga bidragsdelar, inget kontantbidrag. Det betalas alltså inte ut till SDF:et utan reserveras i Skolidrottsförbundets budget, öronmärkt för att bekosta SDF:ens deltagande på förbundets konferenser och möten. Eftersom deltagande på dessa sammankomster är obligatoriska för SDF:en reserveras medlen för detta ändamål, för att säkerställa att bristande ekonomiska förutsättningar inte hindrar något SDF från att delta. Storleken på detta bidrag sätts i samband med det årliga budgetarbetet, för att anpassas efter verksamhetsplanen för nästkommande år.

I det fall hela det budgeterade beloppet för det reserverade bidraget inte nyttjas, på grund av att något SDF uteblir, används den resterande delen till att finansiera kostnaderna för deltagare från andra SDF.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget delas mellan uppdraget att utbilda och den möjliga samordningen av arrangemang för rörelseglädje. För utbildning rör bidraget Unga leder unga och olika föreningsträffar. Bidraget för att samordna arrangemang för rörelseglädje handlar om att främja rörelseglädje där SDF:et samlar flera skol-IF och samordnar, underlättar och administrerar verksamhet som annars hade varit för stort för en ensam förening att klara av självt, men där innehållet fortfarande arrangeras av en eller flera skol-IF. Arrangemang för rörelseglädje kan liknas vid tidigare benämnda breddaktiviteter, och definieras av förbundsstyrelsen.

Bidragen är inte avsedda att finansiera själva aktiviteten, utan de kostnader som kan uppstå omkring den, såsom marknadsföring, planeringsarbete, materialkostnader osv. Bidragen fördelas som den tredje delen, efter grundbidraget och det reserverade bidraget, och fördelningen görs proportionellt utifrån relativa andelar. 90 procent av verksamhetsbidraget fördelas utifrån relativa andelar av det totala antalet deltagare (ej unika) på utbildningsaktiviteter (ULU-aktiviteter och föreningsträffar) under föregående år. 10 procent av verksamhetsbidraget fördelas utifrån relativa andelar av det totala antalet unika deltagare i arrangemang för rörelseglädje.

Fördelningen och utbetalningen görs i maj/juni tillsammans med grundbidraget. I det fall hela det budgeterade beloppet för grundbidraget inte betalas ut, på grund av att något eller några SDF inte uppfyllt kraven, förs den kvarvarande delen över till verksamhetsbidraget.

Redovisning och uppföljning

Här redovisar ni SDF-bidrag

Nu är inrapporteringsformuläret öppnat! Sista dag att fylla i formuläret är den 30/4.

Som det presenterades under På G!-konferensen i februari kommer vi för första gången använda det nya systemet för SDF-bidraget. Detta innebär en hel del nyheter för SDFen. 

Förutom nya kriterier kommer även inrapporteringen ske på nytt vis. Allt rapporteras via formuläret. Formuläret innehåller kontrollfrågor samt utrymmen för att bifoga dessa dokument:

Utöver det som SDFet rapporterar in så kommer också de utbildningar som SDFen genomfört och rapporterat i utbildningsmodulen att vara ett underlag som kansliet använder i beräkningen av SDF-bidraget.

Detta innebär i vanlig ordning att SDFet behöver planera in årsmöte snarast för att kunna skicka in all info innan den 30/4.

Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Jasmin Krohn, jasmin.krohn@skolidrott.se, 08-699 65 10.

Formulär för rapportering

 • De handlingar som ska bifogas är följande:
  - Årsmötesprotokoll
  - Årsredovisning
  - Revisionsberättelse
  - Verksamhetsplan
  - Verksamhetsberättelse
  Definition
  - Arrangemang för rörelseglädje är ett arrangemang som kan liknas med det som tidigare kallades för ”breddevenemang”. I Arrangemang för rörelseglädje ligger fokus på just det som begreppet förmedlar – rörelseglädje tillsammans med andra i ett gemensamt arrangemang utan fokus på resultat och vinnare. Grundprincipen för ett arrangemang för rörelseglädje är att SDF:en samordnar, underlättar och administrerar arrangemanget och en eller flera Skol-IF står för innehållet, själva aktiviteten på plats.

  - Prestation står inte i centrum under ett arrangemang för rörelseglädje. Det är alltså inte ett DM eller nån annan typ av tävling oavsett om man har inkluderande former för tävlingen. Det är inte heller en turnering där lag eller deltagare går vidare vid vinst. Det vill säga tävlingar och turneringar med resultatlista där vinnare utses är inte ett arrangemang för rörelseglädje. Men självklart kan det fortfarande innehålla moment där man utmanas och testar sina krafter tillsammans med och i förhållande till andra.

  Vad är kraven?
  - Ett SDF ska stå som arrangör för eventet, med minst en förening som medarrangör. Med det menas att föreningen ska ansvara för planering och genomförande av aktiviteten i arrangemanget och SDF:et skapar plattformen, själva arrangemanget som Skol-IF fyller med innehåll.
  - SDF:et kan till exempelstötta, processleda och ansvarar för det administrativa och ekonomiska.
  - Minst en person från SDFet måste närvara under träffen
  - Minst två skol-IF måste delta i arrangemanget

  Exempel: Prova-på-aktiviteter, rörelseutmaningar, lek.
  Definition
  -En föreningsträff är en mötesplats arrangerad av ett SDF för två eller fler skol-Ifs med syfte att utveckla, supporta och inspirera skolidrottsföreningar.
  - En föreningsträff kan även vara en träff för personer från flera skolor med intresse för Skolidrott, men som inte direkt tillhör en Skolidrottsförening, till exempel;
  - Rektorsträffar, idrottslärarträffar eller liknande med deltagare från fler skolor
  - Träff för flera skolor som uttalat ett intresse av att bilda Skolidrottsförening på sin skola

  Vad är kraven?
  - De som är deltagare i träffen är medlem i eller har anknytning till en befintlig Skol-IF eller en skola som visat intresse av att bilda en Skol-IF
  - SDFen måste vara arrangör för eventet
  - Minst en person från SDFets styrelse måste närvara under träffen
  - SDFet får inte rapportera in ett event/arrangamang/träff som en föreningsträff om det redan rapporterats som en utbildning i utbildningsmodulen.

Spärregel vid förändrat SDF-bidrag

SDF-bidraget för 2019 betalas ut under vårterminen 2020 och baseras på underlaget från 2019, vilket är det år då det nya ekonomiska systemet beslutades om av förbundsstyrelsen. För att skydda SDFen vid förändringar av systemet finns den så kallade spärregeln. Spärregeln är en garanti för att ett SDF inte ska påverkas allt för kraftigt, allt för fort, när det ekonomiska systemet för SDF-bidraget förändras.

Spärregeln garanterar att SDFet får minst 75% av sitt tidigare verksamhetsbidrag när ett nytt ekonomiskt system tas i bruk.

Underlag till summan för spärregeln är det verksamhetsbidrag (både det fasta och rörliga verksamhetsbidraget, här ingår inte Lite mer – Lite bättre) som SDFen fick året innan det nya systemet träder i kraft. I detta fall är alltså underlaget för spärregeln vad SDFet fick i verksamhetsbidrag för 2018.

Spärregeln gör att alla SDF är garanterade 75% av sitt tidigare verksamhetsbidrag oavsett hur väl de uppfyller kriterierna och fördelningsnyckeln i det nya systemet. Det finns dock ett undantag, om SDFet inte rapporterar in alla handlingar som efterfrågas i rapporteringen kring SDF-bidraget för 2019 så är de inte berättigade till de 75% av verksamhetsbidraget som spärregeln annars garanterar.

SDF Verksamhetsbidrag för 2018 Garanterat belopp för 2019 enligt spärregeln
Blekinge 8 153 6 115
Bohuslän-Dal 0 0
Dalarna 49 328 36 996
Gotland 0 0
Gästrikland 13 326 9 995
Göteborg 8 463 6 347
Halland 41 175 30 881
Hälsingland 0 0
Jämtland/Härjedalen 11 036 8 277
Jönköping 14 780 11 085
Kalmar Södra 7 433 5 575
Kalmar Norra 0 0
Kronoberg 12 175 9 131
Medelpad 15 173 11 379
Skåne 101 730 76 297
Stockholm 34 842 26 131
Södermanland 9 002 6 752
Uppland 0 0
Värmland 8 724 6 752
Västerbotten 13 393 10 045
Västergötland 10 145 7 609
Västmanland 7 921 5 941
Ångermanland 21 933 16 449
Örebro 5 975 4 481
Östergötland 0 0

När SDF-bidraget beräknas åren 2020, 2021 och 2022 ska hänsyn tas till denna regel. I ett första steg ska säkerställas att alla SDF får det nya grundbidraget och det reserverade bidraget samt sitt spärrbelopp baserat på ovanstående spärregel. Finns det sedan medel kvar fördelas dessa utifrån de nya reglerna för verksamhetsbidraget. Det betyder att både de som blir positivt påverkade och de som blir negativt påverkade av det nya systemet kommer att påverkas gradvis av förändringen.

SDF-bidraget 2019

Så här fördelades SDF-bidraget för 2019. Av totalt 25 SDF så var det 18 som återrapporterade.

Utöver beloppen nedan så får varje SDF ett reserverat bidrag på 3000 kr. Det reserverade bidraget är inget kontantbidrag utan reserveras i förbundets budget för SDF:ens deltagande på förbundets möten och konferenser. 

Blekinge6115 kr
Dalarna37 862 kr
Göteborg6347 kr
Halland30 881 kr
Jämtland/Härjedalen8277 kr
Jönköping11 616 kr
Gästrikland9995kr
Kalmar Södra5575 kr
Kronoberg9432 kr
Medelpad12 540 kr
Skåne82 200 kr
Stockholm26 131 kr
Södermanland9221 kr
Värmland6543 kr
Västerbotten10 045 kr
Västergötland7609 kr
Ångermanland16 449 kr
Örebro4481 kr
  
301 319 kr

För mer information

Jasmin Krohn

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.