Hitta!
Generic filters

Verksamhetsberättelse

 • Min första mandatperiod som förbundsordförande har varit fylld av skratt, stolta ögonblick och möjligheter men på många sätt även utmanande. Det har tagits både stora och små beslut, alla lika viktiga för att förflytta Skolidrottsförbundet mot att bli ännu lite bättre. 

  Förbundsordförande Jamie Spörndli på Förbundsmötet 2018.

  Arbetet med att stärka kvaliteten i all vår verksamhet pågår hela tiden, på alla nivåer inom förbundet. Genom att ha anställt fyra verksamhetsutvecklare har vi stärkt stödet till den lokala och regionala verksamheten. Genom att ha tagit fram en gemensam och förankrad långsiktig målbild för förbundet där rörelse, demokrati och ledarskap kombineras med en skolidrottsförening på varje skola och ett inkluderande förhållningssätt kommer vi tillsammans att nå vår (föreslagna) gemensamma målbild om att det är unga som leder rörelsen.

  När Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om ett nytt bidragssystem gynnade det oss i Skolidrottsförbundet men med ökade bidrag kommer fler kritiska blickar. Vi måste leverera en verksamhet och kvalitet som svarar upp mot vår egen standard men även mot de som kommer ifrågasätta och granska oss.

  Vår verksamhet ska vara kvalitativ, trygg och inte minst rolig. Levererar vi det till alla unga deltagare kan kritiker granska oss hur mycket de vill.

  Skolidrottsförbundet arbetar med ett barn- och ungdomsperspektiv i all vår verksamhet men även för att resten av idrottsrörelsen ska göra likadant. När Idrotten Vill reviderades var Skolidrottsförbundet med och bidrog till ett tydligare barn- och ungdomsperspektiv.

  De kommande åren måste vi fortsatt arbeta med kvalitet på alla nivåer inom förbundet, vi behöver arbeta för att nå ut och sälja in vår verksamhetsidé men framförallt måste vi fortsatt ha roligt på vägen. Som en deltagare på Riksidrottsforum sa till sin styrelsekollega, omedveten om att jag hörde deras samtal ”Skolidrotten ser alltid ut att ha så roligt tillsammans”, låt det få fortsatt få vara verkligheten och det som andra ser hos oss. Glädje och gemenskap!

  Jamie Spörndli
  Förbundsordförande

 • Bättre verksamhetsstöd och fler föreningsbesök!

  Under 2018-2019 har Skolidrottsförbundet genomfört en stor omorganisation för att verkligen satsa på ett bättre verksamhetsstöd som kan hjälpa både gamla och nya Skol-IF att blomstra och vara levande föreningar. Fyra verksamhetsutvecklare har anställts i norr, syd, öst och väst för att arbeta nära både SDF och Skol-IF och har redan under det första året tillsammans genomfört över 100 föreningsbesök.

  En ny syn på tävling!

  På Förbundsmötet 2018 fattades beslut om en helt ny syn på tävling för att stimulera till rörelseglädje och breddaktiviteter där alla kan vara med. En Tävlingshandbok har arbetats fram full med tips, goda exempel och checklistor för att hjälpa föreningar och ansvariga att arrangera aktiviteter för alla med möjligheter att tävla på nya sätt.

  Nytt utvecklingsstöd för SDF!

  I samtal med SDF:en i arbetet med Bästa föreningsstödet har Skolidrottsförbundets SDF fått en ny rollbeskrivning som bygger på det viktiga uppdraget att utbilda unga ledare, arrangera möten och söka finansiering för det egna uppdraget. Parallellt har det utvecklats ett nytt, omarbetat SDF-bidrag för att stötta verksamheten och SDF:ens viktiga uppdrag inom förbundet.

  Nya digitala plattformar!

  Skolidrottsförbundets populära ledarutbildning Unga leder unga har börjat få en ny form på en digital och användarvänlig plattform. I den nya och förenklade utbildningsplattformen kommer deltagarna guidas av enkla instruktioner och det kommer inte längre finnas något krav att ha certifierade utbildare. Parallellt med detta har arbetet börjat med att bygga en ny hemsida för förbundet för att ge nya möjligheter inför framtiden och modern digital närvaro.

  Mer rörelseglädje!

  Skoljoggen har fortsatt varit Sveriges största rörelsefest med tusentals barn- och unga som tillsammans manifesterar rörelseglädje på skolor i hela landet. Fokus har flyttats från motionslopp till rörelsefest där fler inbjuds att vara med oavsett om man går, springer, rullar eller hoppar. I samband med Skoljoggen har insamlingen till Springslanten gjort det möjligt för organisationen Clowner utan Gränser att sprida skratt bland barn i krigsdrabbade länder.

 • Arbetet med De fyra punkterna

  I Skolidrottsförbundet finns de fyra punkterna som kännetecknar en välfungerande skolidrottsförening. Varje förening inom förbundet bör sträva mot att uppnå och utvecklas inom varje punkt: 

  Skolidrottsförbundets fyra punkter som beskriver en välfungerande Skol-IF.

  Skolidrottsförbundet har sedan de fyra punkterna skapades strävat efter att hjälpa fler föreningar att arbeta med, utvecklas inom och uppnå punkterna. Det har gjorts många olika insatser inom det föreningsstödjande arbetet, två av dom större insatserna under perioden 2018 och 2019 är att det anställts fler lokala verksamhetsutvecklare som stöttar föreningarna i deras strävan mot de fyra punkterna och att de fyra punkterna tydligt får kliva fram och stå i centrum i de nya utbildningarna som tagits fram under 2019 med lansering 2020.

  Från föreningsutvecklare till verksamhetsutvecklare

  Den tidigare satsningen med lokala föreningsutvecklare var framgångsrik under den begränsade period som projektet pågick fram till 2018.

  För att kunna fortsätta arbetet och sätta föreningen i fokus valde Skolidrottsförbundet att förändra förbundskansliets organisation. Den nya organisationsinriktningen som sjösattes i början av 2019 skapar långsiktighet i det lokala stödet då de fyra tjänsterna som regionala verksamhetsutvecklare är tillsvidare-tjänster som ingår i Skolidrottsförbundets ordinarie organisation.  Det sprider ut förbundets resurser, samtidigt som vi stärker stödet till den lokala verksamheten.

  Skolidrottsförbundet vill skapa fler föreningar som uppfyller de fyra punkterna och i det arbetet har de fyra verksamhetsutvecklarna en viktig roll för att skapa, stödja och utveckla föreningar och SDF.

  Skolidrottsförbundets verksamhetsutvecklare har uppdraget att skapa, stödja och utveckla Skol-IF.

  Bästa föreningsstödet

  Bästa föreningsstödet har varit projektnamnet för den utvecklingsresa hela förbundet gjort vad gäller struktur och tydlighet framförallt kring våra olika roller och uppdrag. Sedan 2005 har förbundet på olika sätt arbetat sig framåt i frågan, men 2018 och 2019 var åren då det verkligen lossnade.

  Redan 2017 beslutades upplägget inför det kommande arbetet som påbörjades 2018. Uppgiften var att tydliggöra roller och uppdrag för förbunds-, SDF– och föreningsnivåerna och lämna ett konkret förslag på nya ekonomiska stödformer. En viktig del i arbetet var alla de workshops som genomfördes med SDF runt om i hela landet, där SDF-aktiva delade med sig av sina upplevelser och drömmar. Det låg sedan till grund för den nya rollbeskrivningen för SDF. Rollbeskrivningen och utkastet till de nya ekonomiska stödformerna presenterades på På G!-konferensen i februari 2019 och projektet Bästa föreningsstödet avslutades.

  Ny rollbeskrivning för SDF

  Slutsatsen från dialogsamtalen är att SDF:ens huvudsakliga uppdrag är att utbilda, företräda och leda föreningarna. Utifrån dessa dialogsamtal tog styrelse och kansli fram ett förslag på ny rollfördelning och ekonomiska stöd i Skolidrottsförbundet. Förslaget “Rollfördelning och ekonomiska stöd” beslutades 2019-03-03 och började gälla 1 januari 2020.

  Nytt SDF-bidrag

  Utifrån de nya rollbeskrivningarna för SDF och Skolidrottsförbundet har det skapats en ny fördelningsform för SDF-bidraget. Det nya SDF-bidraget består av ett grundbidrag, ett reserverat bidrag, för att möjliggöra deltagande i förbundsmöten och konferenser, och ett verksamhetsbidrag. 2019 är det första året som är underlag för utbetalningen utifrån det nya systemet.

  Grundbidrag utbetalas för att finansiera årets årsmöte och de administrativa uppgifter som följer av detta. Det är ett fast belopp bestående av 5 000 kr per år. Det reserverade bidraget är, till skillnad från övriga bidragsdelar, inget kontantbidrag. Det betalas alltså inte ut till SDF:et utan reserveras i Skolidrottsförbundets budget, öronmärkt för att bekosta SDF:ens deltagande på förbundets konferenser och möten. Verksamhetsbidraget betalas ut som en kick-back när det i SDF:ens område genomförs utbildning eller när SDF:en samordnar arrangemang för rörelseglädje.

  SDF:en har utöver detta möjlighet att söka ett utvecklingsstöd. Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF:en att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med frågorna inom sin uppdragsbeskrivning.

  Basen för SDF– bidraget är inte längre SF-stödet utan medlemsintäkterna.

  Eftersom medlemsintäkterna även är avsedda att täcka kostnader för försäkringspremier fördelas medlemsintäkterna enligt följande, 60% används till SDF-bidraget, 20% används till försäkringspremier och 20% till utvecklingsstödet. Basen för bidragen blir då direkt kopplad till hur många medlemsföreningar förbundet har.

  Övergångsperiod

  På förbundsmötet 2016 beslutades att förbundsstyrelsen fattar beslut om SDF-bidragets utformning, men för att skapa trygghet och viss förutsägbarhet för SDF:en beslutades det också om en spärr gällande hur snabbt de förändringarna kan införas. Den innebär att respektive SDF:s SDF-bidrag per år inte kan minska mer än 25 procent av storleken på det utbetalade verksamhetsbidraget året beslutet fattades, i det här fallet 2019.

  Verksamhetsbidraget som detta utgår ifrån består både av det fasta och rörliga verksamhetsbidraget i det tidigare SDF-bidraget, men inte av distriktsutvecklingsmedlet Lite mer – Lite bättre.

  När SDF-bidraget beräknas åren 2020, 2021 och 2022 kommer hänsyn att tas till denna regel. I ett första steg ska säkerställas att alla SDF får det nya grundbidraget och det reserverade bidraget samt sitt spärrbelopp baserat på ovanstående spärregel. Finns det sedan medel kvar fördelas dessa utifrån de nya reglerna för utbildningsbidraget.

  Utveckling av Förbundsmötet

  Under tidigare förbundsmöten har utvärderingar visat att det varit svårt att följa med under mötets gång samt förstå vad varje del under mötet innebär, framförallt som ung och/eller ny i Skolidrottsförbundet.

  Skolidrottsförbundets förbundsmöte i Växsjö 2018.

  Det har under tidigare förbundsmöten även varit låg andel deltagande ombud och bland de deltagande ombunden har det dessutom varit låg andel ungdomar som deltagit på mötet. Ännu lägre har andelen unga röster i diskussioner och samtal varit.

  Inför förbundsmötet 2020 har det gjorts en satsning för att skapa ett mer attraktivt förbundsmöte som ses som en självklar mötesplats för förbundsaktiva och på så sätt öka andelen deltagande ombud

  Satsningen med förbundsmötet har också gjorts för att skapa ett mer ungdomligt och pedagogiskt förbundsmöte.

  Det ska som förbundsaktiva, framförallt ung och/eller ny, vara tilltalande att delta på förbundsmötet, det ska vara lätt att följa med och förstå mötets olika delar och det ska, framförallt som ung och/eller ny, vara tryggt att ta plats i diskussioner och göra sin röst hörd.

  Idrottslyftet

  Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet.

  Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

  Under 2018 och 2019 tilldelades Skolidrottsförbundet totalt 7, 7 miljoner. Stödet fördelas i två delar, utvecklingsstöd som är det stöd Skolidrottsförbundet får centralt för att stötta och utveckla barn- och ungdomsidrotten (7,1 miljoner) och föreningsstöd som är det stöd som fördelas vidare till Skolidrottsföreningar som söker projektstöd via IdrottOnline (660 000kr).

  Skolidrottsförbundet har inom Idrottslyftet en utvecklingsplan för 2017–2019 som visar hur vi ska arbeta med att utveckla vår verksamhet för barn och unga mellan 7–25 år. Utvecklingsplanen utgår framför allt från våra fyra punkter som kännetecknar en väl fungerande förening.

  Utvecklingsstödet inom Idrottslyftet

  En stor del av våra Idrottslyfts-medel inom utvecklingsstödet har gått till att subventionera vår egen utbildning Unga leder unga. Tack vare dessa medel kan Skolidrottsförbundet erbjuda fria utbildningar för föreningarna och fria certifieringsutbildningar för SDF:en, i enlighet med utvecklingsplanen.

  Föreningsstödet inom Idrottslyftet

  Under 2018 och 2019 har Skolidrottsföreningarna kunnat söka tre olika projektstöd:

  Stöd till föreningars eget utvecklingsarbete

  Skolidrottsförbundet har gett möjligheten till subventionerad utbildningsverksamhet utanför Skolidrottsförbundet med en ersättning till upp med till 500 kr per deltagare.

  Syftet var att låta föreningens medlemmar gå på utbildningar som arrangeras av en annan organisation inom Svensk idrott, till exempel en domarutbildning hos Basketbollförbundet eller en trampettutbildning hos Gymnastikförbundet, inspirationsföreläsningar och prova-på-aktiviteter.

  Färre ansökningar kom in än beräknat men bidraget ledde till att sex hela föreningar gick ihop och hade en stor utbildningshelg där det bjöds in föreläsare och fortbildare.

  Nystartsbidrag

  Nystartsbidraget gav nybildade Skol-IF samt befintliga Skol-IF som inte redan har beviljats nystartsbidrag att ansöka om 5 000 kr endast en gång. Ansökningarna skickades in löpande under året och avsåg en period av sex månader framåt. De föreningar som beviljades bidrag har inkommit med redovisning via återrapport om hur bidraget har använts.

  Nytänkarbidrag/Nytt sätt att tävla

  Stödet har kunnat sökas av Skol-IF som haft som mål eller som redan förändrar sin tävlingsverksamhet i föreningen till att vara breddinriktad, lokal och inkluderande. Tävlingar och aktiviteter har arrangerats för att aktivera fler barn och unga. Sökbart belopp har varit 5000 kr/förening.

  Huvudmålet har varit att få fler barn och unga delaktiga i såväl utförande som planering i de aktiviteter och tävlingar som föreningen har erbjudit.

  Aktiviteter som har skapat förutsättningar och ökat lusten till deltagande samt rörelse hos fler barn och unga i föreningen, så att alla som vill har kunnat vara med.

  Tävlingar har arrangerats lokalt. Dessa har kunnat innehålla aktiviteter med kategorier som fair-play, utklädnad, bästa hejarklack, mixade lag med deltagare från olika föreningar, olika åldrar och kön. Vinnare har kunnat utses i alla kategorier för tävlingarna/aktiviteterna och benämningen skol-DM har fått användas.

  Föreningsbesök

  Under 2018 och 2019 har SDF:en haft möjligheten att söka medel för de föreningsbesök som de har genomfört.

  De har erbjudits en ekonomisk stöttning på 800kr/redovisat besök. Alla besök som redovisas är inte garanterad ersättning, men det görs en rättvis fördelning mellan SDF:en så långt potten räcker. Nedan redovisas utfallet för respektive år under den gångna verksamhetsperioden.

  I och med omorganiseringen av vårt förbundskansli har vi även haft regionala verksamhetsutvecklare som har gjort föreningsbesök. Verksamhetsutvecklarna tillträdde mellan april-juni 2019, vilket har lett till att de flesta besök som gjorts har gjorts senare på året. Under 2019 har förbundskansliet hunnit med att göra totalt 105 föreningsbesök.

  Lite mer Lite bättre

  Lite mer Lite bättre är ett sökbart bidrag för SDF:ens utvecklingsarbete – bidraget sjösattes 2010 och håller på att avvecklas under 2019 och 2020.

  Beviljade projektansökningar ” Lite mer Lite bättre”:

  2018

  wdt_ID SDF Arrangemang Stöd
  1 Dalarna Preimumlägret 2018 46,000
  2 Skåne Regionsläger 60,000
  3 Skåne Utvecklas och påverka som ung i Skåne 45,000
  4 Jönköping Unga leder unga Gränna – 2018 25,000
  5 Jönköping Unga leder unga Vidablick 2018 25,000
  6 Södermanland Vuxenutbildning 28,800
  7 Södermanland Utbildning/Sommarläger 29,000

  2019

  wdt_ID SDF Arrangemang Stöd
  1 Stockholm Framtid Stockholm 20,000
  2 Jönköpings Län Unga leder unga Vidablick 2019 16,000
  3 Jönköpings Län Unga leder unga – Gränna 2019 24,000
  4 Dalarna Premiumlägret 2019 – Ledarskapsutbildning för ökad inkludering i Dalarna 40,000
  5 Dalarna Utbildning för unga organisationsledare 10,000
  6 Skåne Inspoforum 2019 – de fem utvecklingsresorna 65,000
  7 Skåne Utbildningsläger Skåne 50,000
  8 Skåne Ungdomskonsulenter 20,000
  9 Skåne Utveckling för skol IF av aktiva PFU 15,000

  Digitalisering av Unga leder unga

  Under 2018 och 2019 har vår utbildning Unga leder unga utvecklats till en digital utbildning. Syftet och målet är att öka antal utbildade skolidrottare och öka andelen föreningar som uppfyller vår fyra punkter för en väl fungerande Skol-IF. 


  Filmen “Vad är en Skol-IF?” producerad för den nya digitala utbildningsplattformen.

  Utbildningen Unga leder unga gavs ursprungligen ut som en bok i samarbete med SISU Idrottsböcker 2013 och krävde certifierade utbildare att genomföra. Den nya utbildningen kommer vara tillgänglig på en webbplattform som kan användas av alla godkända föreningar och kräver inte certifierade utbildare på plats. Utbildningarna kommer att genomföras i grupp framför en helskärm där gruppen guidas genom utbildningens olika uppgifter, diskussioner, reflektioner och filmer.

  Under 2018 och 2019 har det gamla materialet reviderats och den nya utbildningen kommer till störst del bestå av helt nytt innehåll, med tydligt avstamp och med inspiration från våra fyra punkter.

  Lansering av den nya utbildningen kommer ske på förbundsmötet i april 2020. Under både 2018 och 2019 har arbetsträffar med utbildningsgruppen genomförts med syfte att tillsammans med projektledaren diskuterat bästa möjliga lösningar till den nya utbildningen. I slutet på 2019 började utbildningen genomföras på test av ett antal föreningar, anställda och ideellt engagerade inom förbundet.

  Tävlingshandboken

  I samband med Förbundsmötet 2018 beslutade Skolidrottsförbundet om en helt ny syn på tävling och att inte längre arrangera Skol-SM.

  Det beslutades även om att ta fram en gemensam tävlingshandbok med gemensamma riktlinjer tillsammans med representanter från olika SDF.

  Syftet med tävlingshandboken är att skapa en tydlighet kring vilka riktlinjer och bestämmelser som gäller i vårt gemensamma förbund vid aktiviteter och tävlingar.

  Tävlingshandboken presenterar hur Skol- IF ska arrangera aktiviteter och tävlingar i enlighet med förbundets fyra punkter. Målet är att ge fler barn och unga möjlighet till rörelse och aktivitet i sin skolidrottsförening. Tävlingshandboken som lanserades februari 2019 på SDF-konferensen ” På G” innehåller också tips och idéer på breddinriktade aktiviteter och tävlingar. Tävlingshandboken är digital och ligger på skolidrottsförbundets hemsida

  Projekt med extern finansiering

  Under 2018 och 2019 har skolidrottsförbundet totalt haft 4 olika projektstöd beviljade från Riksidrottsförbundet.

  Digitalisering utbildning, 200 000kr, Stimulansstöd.

  Med hjälp av detta stimulansstöd har vi under 2018 och 2019 tagit fram digitaliserade utbildningar. Arbetet med digitalisering av utbildningen har också delvis finansierats via Idrottslyftets utvecklingsstöd.

  Från motspelare till medspelare, 600 000kr, Stimulansstöd.

  Projektet söktes för att ha medel att arbeta med de förändringar i Skolidrottsförbundets sätt att tävla som blev en följd av beslutet på förbundsmötet 2018.

  Centralt anställda föreningsutvecklare, 1 500 000 kr, Stimulansstöd.

  Under fick Skolidrottsförbundet stimulansstöd för att ha centralt anställda, lokalt verkande, föreningsutvecklare. Föreningsutvecklarna skulle vara lokala språkrör med god kännedom om Skolidrottsförbundets verksamhet som kan utbilda såväl föreningar och idrottskollegor i distrikt som kommunala tjänstemän och politiker om vad skolidrottsföreningar är och kan vara. Syftet var att öka antalet välfungerande skolidrottsföreningar som erbjuder medlemmarna kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter, har en styrelse bestående av unga medlemmar som stöttas av en vuxen, låter medlemmar utbilda sig i föreningslära och ledarskap och skapar former för demokrati och ungdomsinflytande. Antalet anställda föreningsutvecklare varierade under projektets period med 2-5 personer.

  Inkluderande idrott för alla, 870 000kr, Etableringsstöd.

  Inkluderande idrott för alla är ett samarbetsprojekt mellan Skolidrottsförbundet, Specialidrottsdistriktsförbundet i Dalarna och RF-SISU-distriktet i Dalarna. Skolidrottsförbundet centralt är projektägare, men projektet utförs lokalt av Specialidrottsdistriktsförbundet i Dalarna och RF-SISU-distriktet i Dalarna. Projektet vill via väl fungerande Skol-IF i utvalda idrottssvaga områden i Dalarna bidra till att inkludera fler i den svenska idrottsrörelsen. I första hand barn och unga, men även föräldrar som ska ges kunskap om den svenska idrottsrörelsen. Ett specifikt mål med detta projekt är att härleda de tidigare vunna erfarenheterna kring integration/inkludering på det lokala planet för att lyftas och testas i en större omfattning på kommun-, och distriktsnivå.

  Föreningsutveckling i Göteborg, 583 300kr.

  Under 2018 gick Skolidrottsförbundet in i ett samarbete med Göteborgs Stad. Staden bidrar med finansiering och Skolidrottsförbundet tillhandahåller en föreningsutvecklare som har i sitt uppdrag under projektperioden (2018-06-01 till 2019-12-31) att utveckla och stärka Skol-IF i Göteborg samt skapa samverkan med traditionella idrottsföreningar och genom detta ska fler barn och unga lockas till fysisk aktivitet. Detta skall ske genom utbildning och föreningsutveckling i Skol-IF med syfte att skapa kvalitetsmässigt starka föreningar. Under projektperioden skrivs ett tilläggsavtal där det tydliggörs att fokusen för insatserna ska ske i ett antal utvalda idrottssvaga områden.

 • Skoljoggen är Sveriges största rörelsefest för barn och unga där alla tar sig fram i sin egen takt, rullandes, krypandes, hoppandes, springandes eller gåendes.

  Skoljoggen är Sveriges största rörelsefest där alla kan vara med.

  Det är Skolidrottsförbundets enda satsning som inte bara vänder sig till medlemmar eftersom alla skolor i landet är välkomna att delta.  Skolorna arrangerar Skoljoggen själva och deltagandet är helt kostnadsfritt.

  Skoljoggen har 2019 haft 1415 skolor som genomfört arrangemanget. Totalt 327 282 barn har deltagit.

  I samband med Skoljoggen 2018 och 2019 hade  Skolidrottsförbundet större och mindre samarbeten med en rad olika organisationer med syftet att ge våra deltagande skolor bästa möjliga upplevelse. Bland annat Generation Pep, Lilla Aktuellt, Friidrottsförbundet, Sporrong och Martin&Cervera.

  Springslanten 

  Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal, föräldrar och andra som engageras i insamlingen. Springslanten går till en förmånstagare och 2017–2021 är det Clowner utan Gränser som är förbundets förmånstagare.

  Under Skoljoggen 2018 deltog 1351 skolor och totalt delades 701 943 kronor ut till Clowner Utan Gränser.  Under 2019 samlades totalt 675 050 kronor in genom Springslanten vilket betyder att 506 287 delats ut till Clowner Utan Gränser, resten av pengarna har bidragit till Skolidrottsförbundets verksamhet.  

  Förmånstagare Clowner utan Gränser

  Clowner utan Gränser är en ideell organisation som arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som lever i extrem utsatthet. Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränsers artister mött och skrattat med över en och en halv miljon barn världen över.

  Varje år skickar Clowner utan Gränser professionella och erfarna clowner, cirkusartister och musiker till världens värst drabbade platser för att genom psykosocialt arbete frigöra livskraft och stärka självkänslan hos de barn och unga som behöver det allra mest.

  PLAY FOR PEACE – temat för Clowner utan Gränsers viktiga arbete 2019.

  Andra organisationer gör så att människor överlever. Clowner utan Gränser får människor att börja leva igen.

  2018 var temat FÖR FLICKORS RÄTT och tema 2019 var PLAY FOR PEACE – HJÄLP BARN I KRIG TILLBAKA TILL LEKEN.

  Clowner utan gränser arbetar regelbundet med att ta fram relevant metodmaterial utifrån aktuellt tema. Under åren 2018 och 2019 har metodmaterial funnits tillgängligt på Skoljoggens hemsida för lärare, styrelser och andra intresserade att använda för att framför allt öka kunskapen kring barns utsatthet under krig.

 • Certifieringsutbildningar

  Under hösten 2018 genomfördes en certifieringsutbildning med 13 deltagare.

  Under 2019 har det inte genomförts någon certifieringsutbildning eftersom fokus legat på att utveckla den nya utbildningen där det inte kommer behövas certifierade utbildare i samma utsträckning.

  Utbildning i SDF

  Totalt har 2431 medlemmar inom Skolidrottsförbundet utbildats inom ledarskap och föreningskunskap under åren 2018 och 2019. 1172 år 2018 och 1259 år 2019.

  Under 2018 genomfördes 130 utbildningar i Skolidrottsförbundets regi fördelat på åtta SDF (Dalarna, Kronoberg, Jönköping, Medelpad, Södermanland, Skåne, Stockholm och Västerbotten). År 2019 genomfördes 98 utbildningar fördelade på sju SDF (Dalarna, Kronoberg, Jönköping, Medelpad, Södermanland, Skåne och Västerbotten). Utöver SDF:en har även regionala förenings- och verksamhetsutvecklare genomfört ett antal av nämnda utbildningar. Under båda åren har det främst genomförts flex-utbildningar vilket betyder att utbildaren själv har möjlighet att välja ut delar av Unga Leder Unga-materialet som hen tror passar aktuell målgrupp bäst.

 • Förbundsmötet i april 2018 tog beslutet att förändra Skolidrottsförbundets sätt att arrangera aktiviteter och tävlingar. Förbundets alla aktiviteter ska vara lokala, breddinriktade och inkluderande.

  Varför inte ett pris för bäst laganda?

  Det innebär att Skolidrottsförbundet inte längre arrangerar Skol-SM och att:

  – Skolidrottsförbundet behåller traditionell tävling där segrare utses men att det även ska anordnas aktiviteter eller utses vinnare i andra kategorier som fair-play, bästa utklädnad och bästa hejarklack och/eller att tävlande lag har deltagare från exempelvis olika föreningar eller olika åldrar och kön.
   – Tävlingar och aktiviteter ska ske lokalt och benämningen Skol-DM behålls.
  SDF ska arbeta som en stödjande instans för föreningarna vid arrangemang, aktiviteter och tävlingar.

  I maj 2018 kommunicerade Skolidrottsförbundet i en pressrelease att förbundet lägger ner Skol-SM och satsar på nya sätt att tävla. I releasen berättar dåvarande generalsekreterare Pär Ånell och ordförande Jamie Spörndli om varför beslutet tagits: 

  – Det finns flera anledningar till att vi lägger ner skol-SM. Däribland att det är ett fåtal som kan delta, sett till såväl skol-IF som till deltagare i lagen sam att det ofta är förknippat med en hög kostnad. Vår målsättning är att Skolidrottsförbundets aktiviteter ska vara tillgängliga för så många som möjligt, säger dåvarande generalsekreterare Pär Ånell.

  – Vi har jobbat med detta i flera år och jag är glad att vi äntligen kommit till beslut. Nu kan vi erbjuda tävlingar som lockar ännu fler barn och ungdomar, säger ordförande Jamie Spörndli

  Bakgrund till beslutet

  Skolidrottsförbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och del av den idrottsfamilj som kallas idrottsrörelsen. Detta innebär att förbundet, dess medlemsföreningar och i sin tur föreningarnas medlemmar har skyldighet att följa de beslut som fattas av Riksidrottsstyrelsen och RFs högsta beslutande organ Riksidrottsmötet (RIM).

  På RIM i maj 2015 lade Riksidrottsstyrelsen fram ett förslag om en ny strategi för idrottsrörelsen som ska hjälpa oss att uppnå de mål som är satta för 2025. Förslaget var väl genomarbetat inom idrottsrörelsen och alla specialidrottsförbund (SF) gavs under processens gång möjlighet att tycka till om förslaget när det gick ut på remiss.

  Skolidrottsförbundet tog chansen att påverka och ställde sig bakom det förslag som presenterades såväl på remissrundan som på RIM. Det gjorde även de flesta övriga medlemsorganisationer som var representerade på RIM och strategin antogs i sin helhet. Även vid RIM 2017 behandlades strategin för att gå från ord till handling.

  Strategin innebär fyra strategiska områden:

  Livslångt idrottande
  – Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

  Idrottens värdegrund är vår styrka
  – Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

  Idrott i förening
  – Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

  Idrotten gör Sverige starkare
  – Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

  För att nå målen i Strategi 2025 har svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut vägen mot framtidens idrott. En av utvecklingsresorna handlar om en ny syn på träning och tävling. I strategin anges att träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet ska fokusera på glädje och prestation, snarare än på resultat.

 • Medlemskap i ISF

  Skolidrottens internationella paraplyorganisation heter International School Sport Federation, ISF.

  Organisationen är erkänd av den internationella olympiska kommitteen och driver frågan om utbildning genom idrott. ISF arrangerar internationella tävlingar, så kallade Skol-VM.  ISF har 122 medlemsorganisationer världen över och Skolidrottsförbundet representerar Sverige.

  Skol-VM

  Som medlem i ISF får våra svenska Skol-IF möjlighet att vara med i internationella tävlingar över hela världen. Tävlingarna är för ungdomar som går i åk 9 i grundskolan och i åk 1-2 på gymnasiet. Ålder kan variera beroende vilken tävlingsidrott man deltar i.

  ISF:s ambition har alltid varit att alla Skol-VM tävlingar sker i en Fairplay-anda och att gemenskap och att knyta nya kontakter och få vänner för livet är lika viktiga som att uppnå bra tävlingsresultat, därför har man vid varje tävlingsarrangemang en kulturdag som genomsyras av Friendship-aktiviteter.

  Skolidrottsförbundet har fram t.o.m 2019 utsett en överledare, Head of delegation, som har totalansvaret för de svenska lagen som deltar, även betalat alla kostnader för den personen. Skolorna som deltar står för alla kostnader själva, som har med Skol-VM att göra; resor, uppehälle, avgifter, etc.

  Ett styrelsebeslut som gäller i fortsättningen är att alla som vill delta måste även ha med en egen överledare och stå för dennes kostnad. Skolidrottsförbundet står bara för medlemsavgiften till ISF.

  Följande mästerskap var Skolidrottsförbundet representerade under:

  2018

  Skol-VM i Handboll 21/ – 1/3 i Doha, Qatar.
  Kitas Skol IF, Göteborg deltog med 1 lag flickor
  Slutresultat blev 11 plats. Totalt var 19 lag med.
  Head of delegation: David Andersson.

  Skol VM i Terränglöpning 2-7/4 i Paris, Frankrike
  Laget var ett ”Selected team” flickor från olika Skol IF i landet.
  Slutresultatet blev 10 plats. Totalt 17 lag var med.
  Head of delegation: Tomas Berglund.

  2019

  Skol VM i Orientering 29/4 – 5/5 i Otepaa, Estland.
  Eksjö gymnasiums Skol IF deltog med pojkar och flickor i Skolklassen.
  Bessemerskolans IF, Sandviken deltog med pojkar och flickor i Selected team.
  Totalt hade vi 4 lag med. Flertalet medaljer individuellt och som nation, samt vinst för både pojkar och flickor i skoltävlingen.
  Head of delegation: Tomas Berglund.

 • Det övergripande syftet med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete är att tydliggöra förbundets verksamhetsidé och kärnvärde.

  Skolidrottsförbundets positionering är att vara ett förbund för och av unga med fokus på breddverksamhet.

  De övergripande målen med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete är:

  De övergripande målen med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete.

  Ny hemsida

  Skolidrottsförbundets hemsida ska fungera som en portal för både nya och gamla skolidrottsföreningar.

  Skolidrottsförbundets nya hemsida på skolidrott.se.

  Här finns information om förbundets verksamhet men även inspirerande verksamhetsidéer och nyheter om vad som händer i förbundet. Besökare ska uppleva att webbplatsen är användarvänlig, tilltalande och att de hittar det de söker.

  Efter en undersökning 2018 bland förbundets SDF framkom en stark önskan att lämna IdrottOnline och istället satsa på en ny webbplattform med bättre möjligheter inför framtiden. Under 2019 började arbetet med att lämna den gamla hemsidan i IdrottOnline och istället skapa en ny webbplattform i WordPress.

  Månadsbrev

  Varje månad skickar förbundet ut digitala månadsbrev med både nyheter och inspiration, enligt följande rutiner:

  – Månadsbrev för Skol-IF, den 1:a varje månad.
  – Månadsbrev för SDF, den 15:e varje månad.
  – Månadsbrev för Skoljoggen, den 25:e varje månad.

  Sociala medier

  De primära sociala medier som förbundet använder är:

  Exempel på bilder från Skolidrottsförbundets Instagram.

 • Skolidrottsförbundet har under 2018-2019 inlett ett mer strategiskt och medvetet planerat arbete med samverkan.

  Skolboule – en samverkan mellan Skolidrottsförbundet och Svenska Bouleförbundet.

  Genom samverkan med andra får Skolidrottsförbundet möjlighet att mer aktivt sprida förbundets verksamhetsidé.

  Utgångspunkten är att alltid analysera vad det är för typ av samverkan förbundet står inför för att undvika att förbundet lägger resurser på samverkan som inte ger något eller att samverkan sker med parter som inte passar förbundets målgrupp.

   I arbetet med strategisk samverkan läggs stor vikt vid att de kontakter som knyts leder till de mål som är satta för ändamålet och att båda parter har liknande värderingar och samma mål med samarbetet.

  För att kunna arbeta på ett konstruktivt och målinriktat sätt med våra samverkanspartners görs en kartläggning för att tydliggöra vilka fördelar och nackdelar som finns i en gemensam samverkan.

  Samverkanspartners

  Riksidrottsförbundet

  En självklar samverkanspart för att lyfta barn- och ungdomsperspektivet inom hela idrottsrörelsen i Sverige.

  Generation Pep

  Tillsammans med Generation Pep driver Skolidrottsförbundet samma fokusfrågor; ungas hälsa och möjlighet till livslång rörelse.

  Clowner utan Gränser

  Skolidrottsförbundet har ett 5-årigt avtal med Clowner utan Gränser som förmånstagare för Springslanten i samband med Skoljoggen.

  Framåt för fler i rörelse

  Framåt för fler i rörelse är ett projekt som Svenska Spel driver tillsammans med Riksidrottsförbundet. Projektet består dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbund dels av en Framåtfond som är sökbar. 62 specialidrottsförbund får varje år ett bidrag som ska gå till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva och motverka en stillasittande livsstil. Skolidrottsförbundet anslöt sig till projektet i början av 2018 för att vara en del av målet att bryta trenden av ökat stillasittande bland barn och unga.

  SCIF

  Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande delar bland annat ut Idrottsskölden. Utmärkelsen delas ut till förtjänta gymnasieungdomar som gjort insatser för idrotten på skolan samt är goda kamrater. På skolan som delar ut Idrottsskölden ska det finnas en skol-IF.

  SISU Idrottsutbildarna

  SISU Idrottsutbildarna har fortsatt funnits med och stöttat förbundet i olika arbeten.

  SISU Idrottsböcker

  SISU Idrottsböcker säljer utbildningsmaterialet Unga leder unga där allt överskott går till förbundet.

  Avtalspartners

  SJ

  Förbundet åker i första hand tåg till möten och konferenser, inte minst för att det är både bekvämt och miljövänligt. Samarbetet med SJ sker genom RF:s idrottsavtal.

  Scandic

  Även när det gäller Scandic är det idrottsavtal via RF som är grunden.

  Grand Travel

  Resebolaget Grand Travel bokar förbundets resor när vi har större konferenser. Vi får bra service till bra pris.

  Clarion

  Förbundets styrelse har bott på och hållit flera styrelsemöten på Clarion Hotels där vi får mycket bra service.

 • Verksamhetsinriktning

  Förbundsstyrelse

  Innan förbundsmötet 2018

  Ordförande
  Erik Söderberg

  Ledamöter
  Daniel Kåreda (vice ordförande)
  Jamie Spörndli
  Jennifer van der Gronden (vice ordförande)
  Jonas Nerheden
  Valter Arnesson
  Åsa Edlund
  Suppleant Sanna Ågestedt
  Suppleant Marie-Louise Dahlberg

  Efter förbundsmötet 2018

  Ordförande
  Jamie Spörndli

  Ledamöter
  Daniel Kåreda (vice ordförande) (uppehåll 2018-06-18 till 2018-12-31)
  Erika Örjes
  Marcus Landestål Grapne
  Markus Ahlgren (uppehåll 2019-02-01 till 2019-03-08)
  Jenny Claessonsdc
  Åsa Edlund
  Suppleant Djanet Beraki (lämnade 11 april 2019)
  Suppleant Henrik Ahl

  Revisorer

  Under förbundsmötet valdes Tommy Nilsson och Tobias Thulin från revisionsbyrån Revideco till Skolidrottsförbundets revisorer.

  Tobias Thulin ersattes under perioden av Madeleine Beijer, också hon från Revideco. Således har Tommy Nilsson & Madeleine Beijer granskat verksamhet och ekonomi under 2018 och 2019.

  Arbetsgrupper

  Under 2018 och 2019 har Unga leder unga-gruppen, också kallad ULU-gruppen, använts som bollplank för den centrala projektledaren som arbetat med att utveckla förbundets nya utbildningsorganisation.

  Det har under perioden också funnits en Tävlingsgrupp som efter beslutet om förändrad syn på tävling på årsmötet 2018 använts som bollplank i att göra beslutet till verklighet samt i framtagandet av tävlingshandboken.

  Ny organisation

  I januari 2019 beslutade förbundsstyrelsen om en ny organisation för förbundskansliet med syftet att kunna erbjuda ett bättre stöd genom att arbeta närmare föreningarna.

  Skolidrottsförbundets nya kansliorganisation.

  Målbilden är att både stimulera till nya Skol-IF och till fler Skol-IF som arbetar efter de fyra punkterna!

  Innan den nya organisationen bestod förbundskansliet av en Generalsekreterare, en kommunikatör, en utvecklingskonsulent, en utbildningsansvarig, en tävlingskonsulent, en idrottskonsulent och två föreningsutvecklare. Majoriteten av dessa tjänster var placerade på kansliet i Stockholm.

  I den nya organisationen finns fyra regionala verksamhetsutvecklarna som är placerade på fyra olika orter och arbetar operativt med att skapa, stödja och utveckla verksamheten i Skol-IF och SDF.

  Generalsekreterare, kommunikatör och Projektledare har fortsatt sin placering i Idrottens Hus i Stockholm och arbetar med stöd till verksamheten genom kommunikation, ledning och utbildning.

  Anställda

  2018

  Generalsekreterare
  Pär Ånell (t.o.m 2019-06-29)
  Daniel Kåreda (tillförordnad 2018-06-18 till 2018-12-31)

  Kommunikatör
  Mattias Wihlgaard

  Idrottsutvecklare
  Åsa Berg (t.o.m. 2019-03-25)

  Utbildnings- och utvecklingskonsulent
  Anna Karlgård (t.o.m. 2019-01-11)

  Föreningsutvecklare
  Hanne Liljeholm
  Jasmin Krohn
  Anna Aldenmark (50 % t.o.m. 2019-06-30)
  Marcus Edin (t.o.m. 2019-06-30)

  Idrottsutvecklare
  Anders Svärdh (t.o.m 2019-08-12)

  2019

  Generalsekreterare
  Mire Åsell (f.o.m. 2019-02-20)

  Kommunikatör
  Mattias Wihlgaard

  Projektledare
  Louise Hagström (f.o.m. 2019-03-18)

  Verksamhetsutvecklare
  Hanne Liljeholm (föräldraledig f.o.m. 2019-06-01)
  Malin Bölander (vikarie Hanne f.o.m. 2019-04-30)
  Jasmin Krohn
  Djanet Beraki (75% f.o.m. 2019-05-02)
  Thekla Hall (f.o.m 2019-06-01)

  Föreningsutvecklare Göteborg
  Katarina Eiben Johansson (2019-07-29 till 2019-12-31)

  Förbundsadministratör
  Markus Ahlgren (2019-01-02 till 2019-02-08)

  SDF

  Skolidrottsförbundet delas in i 25 st Specialdistriktsförbund (SDF). SDF:en är förbundets förlängda arm ut till föreningarna, där deras tre främsta uppdrag är att utbilda, företräda och leda för att gynna de föreningar som geografiskt verkar inom SDF:ets gränser.

  Under 2018-2019 har Skolidrottsförbundet delats in i dessa 25 SDF:

  Blekinges Skolidrottsförbund
  Bohuslän-Dals Skolidrottsförbund
  Dalarnas Skolidrottsförbund
  Gotlands Skolidrottsförbund
  Gästriklands Skolidrottsförbund
  Göteborgs Skolidrottsförbund
  Hallands Skolidrottsförbund
  Hälsinglands Skolidrottsförbund
  Jämtland-Härjedalens Skolidrottsförbund
  Jönköpings Läns Skolidrottsförbund
  Kalmar Läns Norra Skolidrottsförbund
  Kalmar Läns Södra Skolidrottsförbund
  Kronobergs Läns Skolidrottsförbund
  Medelpads Skolidrottsförbund
  Skånes Skolidrottsförbund
  Stockholms Skolidrottsförbund
  Södermanlands Skolidrottsförbund
  Upplands Skolidrottsförbund
  Värmlands Skolidrottsförbund
  Västerbottens Skolidrottsförbund
  Västergötlands Skolidrottsförbund
  Västmanlands Skolidrottsförbund
  Ångermanlands Skolidrottsförbund
  Örebro Läns Skolidrottsförbund
  Östergötlands Skolidrottsförbund

  Förutom dessa 25 SDF så finns det även föreningar verksamma i Norrbotten, som i dagsläget inte ligger under något SDF. Dessa föreningar benämns i SDF-statistiken nedan som Skolidrott.

 • Medlemsstatistik

  Antal medlemmar och föreningar inom förbundet

  Antal Skol-IF inom förbundet

  Antal medlemmar och föreningar inom varje SDF

  wdt_ID SDF Antal Skol-IF Antal medlemmar
  1 Blekinges Skolidrottsförbund 27 4,467
  2 Bohuslän-Dals Skolidrottsförbund 10 978
  3 Dalarnas Skolidrottsförbund 91 14,455
  4 Gotlands Skolidrottsförbund 5 182
  5 Gästriklands Skolidrottsförbund 33 5,513
  6 Göteborgs Skolidrottsförbund 86 10,922
  7 Hallands Skolidrottsförbund 50 2,702
  8 Hälsinglands Skolidrottsförbund 21 1,175
  9 Jämtland-Härjedalens Skolidrottsförbund 27 4,612
  10 Jönköpings Läns Skolidrottsförbund 26 3,043

  Ekonomiskt stöd till SDF

  2018

  wdt_ID SDF Utbildningar 2018 Subventionering
  1 Dalarna 28 169,592
  2 Jönköping 2 43,147
  3 Medelpad 1 5,517
  4 Kronoberg 1 7,302
  5 Skåne 29 721,880
  6 Stockholm 2 9,500
  7 Södermanland 7 90,135

  2019

  wdt_ID SDF Utbildningar 2019 Subventionering
  1 Dalarna 11 74,315
  2 Jämtland/Härjedalen 1 2,034
  3 Jönköping 4 80,000
  4 Kronoberg 1 7,500
  5 Medelpad 10 74,651
  6 Skåne 26 697,826
  7 Södermanland 12 136,000
  8 Västerbotten 1 11,992