Hitta!
Generic filters

Förslag på föredragningslista, enligt 24 § i stadgarna

 1. öppnande
 2. upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
 3. fråga om mötets behöriga utlysande
 4. val av stämmofunktionärer
 5. ordförande
 6. sekreterare
 7. protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
 8. val av redaktionsutskott
 9. fastställande av arbetsordning för förbundsmötet
 10. fastställande av föredragningslista
 11. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 12. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
 13. förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
 14. revisorernas berättelse
 15. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
 16. behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för den kommande perioden, ärenden som i övrigt har hänskjutits förbundsstyrelsen samt ärenden, om vilka förslag getts in i den ordning som sägs i § 23
 17. fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet
 18. fastställande av förseningsavgift
 19. kandidatnominering för val enligt punkterna 20-25
 20. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år.     
 21. val av två ledamöter för en tid av fyra år.
 22. val av två ledamöter som är 26 år eller yngre för en tid av två år.
 23. val av två suppleanter (varav minst en är 26 år eller yngre vid inval) för en mandattid av två år.
 24. val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksam- het, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. 
 25. val av ordförande och tre ledamöter (varav en är 26 år eller yngre vid inval) i valberedningen.
 26. anmälan om personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen.
 27. beslut om val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter.
 28. avslutning

Vid förbundsmötet får inte beslut tas i frågor som inte finns med bland ärenden i kallelsen till mötet. 

Förklaring till föredragningslista

1. Förbundsmötet öppnas
Mötet öppnas av förbundets ordförande. Det är under denna punkt som hela mötet sätts igång.

2. Upprop och fullmaktsgranskning
samt fastställande av röstlängd för mötet på underlag av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Röstlängd är en lista där det framgår vilka som har rösträtt under förbundsmötet. De som har rösträtt är anmälda ombud till mötet. Förbundsstyrelsen och personal har inte rösträtt på mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Förbundsstyrelsen ska ha kallat till mötet senast tre månader före mötet. Under denna punkt godkänner ombuden att kallelsen till förbundsmötet varit korrekt.

4. Val av mötesfunktionärer
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag. Därefter får ombuden föreslå (nominera) motkandidater till valberedningens förslag.

5. Val av ordförande för mötet
Ordförande ska leda förbundsmötet. Ordföranden väljs av ombuden efter förslag av valberedningen. På Skolidrottsförbundets årsmöte har vi sedan en tid tillbaka två ordförande där en av ordförande är ungdom.

6. Val av sekreterare för mötet
Sekreterare ska skriva protokollet under förbundsmötet. Även sekreteraren väljs av ombuden efter förslag av valberedningen.

7. Val av två protokolljusterare
att tillsammans med mötesordföranden justera mötets protokoll samt så många rösträknare som behövs. Protokolljusterare ska kontrollera att mötesprotokollet är korrekt skrivet så att inte sekreteraren kunnat utelämna eller ändra beslut. Även protokolljusterarna väljs av ombuden efter förslag av valberedningen. Rösträknare brukar vara de samma som justerar protokollet.

8. Val av redaktionsutskott
Förbundsmötet väljer en redaktionskommitté, bestående av en ordförande (styrelseledamot) och övriga ledamöter. Om så många förslag i en fråga förts fram att det därför – eller av annat skäl – inte går att ta ett beslut direkt får redaktionskommittén sitt uppdrag. De ska försöka jämka samman de förslag som kommit fram och arbeta fram ett förslag som mötet senare kan enas om.

Redaktionskommittén kan också ge förslag till uttalanden från mötet som de lägger fram ett förslag kring. Redaktionskommittén ska kunna sammanträda när som helst under mötet.

9. Fastställande av arbetsordning för förbundsmötet
Fråga ställs om mötet kan godkänna det förslag på arbetsordning för förbundsmötet som presenteras. Arbetsordning är en beskrivning av hur de olika delarna i mötet kommer att genomföras.

10. Fastställande av föredragningslista för förbundsmötet
Fråga ställs om mötet kan godkänna det förslag på föredragningslista som finns. Föredragningslistan är den ordning som mötet behandlar de olika punkterna

Det gångna året

11. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Det gånga året kommer nu att behandlas i punkterna 12-15.

12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Någon ur förbundsstyrelsen redovisar verksamhetsberättelsen, där det står vad förbundet har gjort under 2018-2019

13. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen redovisas på samma sätt. Detta är den ekonomiska rapporten för de två gångna åren som berättar hur förbundsstyrelsen använt förbundets pengar.

14. Revisorernas berättelse
Förbundets revisorer ska före mötet ha granskat hur förbundsstyrelsen har skött ekonomin. Vad de kommit fram till läses nu upp.

15. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Under revisorernas berättelse så nämns det om förbundsstyrelsen bör få ansvarsfrihet eller inte. Om styrelsen får ansvarsfrihet betyder det att den har skött verksamheten och budgeten bra. Efter detta kan den nya styrelsen ta över.

Åren som kommer

16. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för den kommande perioden, ärenden som i övrigt har hänskjutits förbundsstyrelsen samt ärenden, om vilka förslag getts in i den ordning som sägs i §23
Förbundsstyrelsen föreslår en verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer för det kommande året. I verksamhetsinriktningen står vad som bör prioriteras och göras under året som följer. Detsamma gäller den ekonomiska inriktningen, men då rör det ekonomin.

Under denna punkt behandlar ombuden och beslutar om de inkomna motionerna samt styrelsens propositioner. Motioner är förslag skrivna av SDF eller föreningar. De måste vara inskickade till förbundet 30 november året före förbundsmötet. Om en motion bifalls, dvs röstas igenom genom att majoriteten tycker att det är bra, måste styrelsen arbeta för att förslaget ska bli verklighet. En proposition är istället styrelsens förslag och behandlas på samma sätt som en motion.

17. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
Förbundsmötet beslutar om hur hög medlemsavgiften ska vara för föreningarna kommande år.

18. Fastställande av förseningsavgift
Förbundsmötet beslutar om hur hög avgiften ska vara för föreningar som inte betalar medlemsavgift innan förfallodatum.

19. Kandidatnominering för val till förbundsstyrelsen.
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag. Därefter får ombuden föreslå (nominera) motkandidater till valberedningens förslag. Alla kandidater (även de som inte var med på valberedningens förslag) får presentera sig alternativt intervjuas. Därefter lämnas ordet fritt, det vill säga öppen diskussion där alla kan ställa frågor till kandidaterna.

Övrigt
Den som föreslår en kandidat, som inte är närvarande vid mötet, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. Den som föreslår en kandidat är också den som presenterar kandidaten och svarar på eventuella frågor.

Val 

Nomineringen avslutades under punkt 19. Nomineringen upprepas inte när mötet ska välja nedanstående personer i styrelsen.

20. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.

21. Val av två ledamöter för en tid av fyra år.

22. Val av två ledamöter (26 år eller yngre vid inval).

23. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år.

24. Val av två revisorer och personliga suppleanter
med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. Revisorerna ska varje år granska förbundets bokföring, hur man har använt förbundets pengar, och skriva under årsredovisningen.

25. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen
(varav minst en är under 26 är eller yngre vid inval) för en tid av två år. Förbundsmötet utser en grupp som ska ge förslag till vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen de kommande åren, vilka som ska vara revisorer och så vidare.

26. Anmälan om personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen.

27. Beslut om val av ombud till RF-förbundsmöten och erforderligt (nödvändigt) antal suppleanter.
Förbundsmötet har möjlighet att vara med och rösta på Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas förbundsmöte och företräda Skolidrottsförbundet. Under den här punkten beslutar mötet om vilka som ska skickas som ombud till dessa stämmor.

Avslutning

28. Avslutning
Förbundsmötet avslutas av den nyvalde förbundsordföranden och alla applåderar och är förhoppningsvis glada över ett bra och givande förbundsmöte.

Vid förbundsmötet får inte beslut tas i frågor som inte finns med bland ärenden i kallelsen till mötet.