Hitta!
Generic filters

Förbundet

LOK-stöd

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och kan sökas hos såväl staten som kommunen. På denna sida beskrivs enbart det statliga LOK-stödet. För det kommunala LOK-stödet skiljer sig reglerna från kommun till kommun. 

Genom LOK-stödet kan föreningen få in mycket pengar till föreningen så ta möjligheten att ansöka om LOK-stöd. Se räkneexemplet längre ner.

LOK-stöd ansöks utifrån föreningens aktiviteter och för att LOK-stöd ska beviljas måste aktiviteten uppfylla kraven enligt RF:s föreskrifter om statligt LOK-stöd.

Sammanfattningsvis kan man säga att en aktivitet ska:
– pågå minst 60 minuter,
– ledas av minst en ledare som fyllt 13 år (se mer om ledaren under “Aktiviteter under skoltid” nedan),
– ha minst tre och högst 30 deltagare,
– innehålla en gemensam samling och avslutning

För att föreningen ska ha rätt att ansöka om LOK-stöd ska den vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till RF, till exempel Skolidrottsförbundet.

Aktiviteter under skoltid

Många skol-IF håller aktiviteter för sina medlemmar under den tid då medlemmarna går i skolan eller på fritids (härefter kallar vi det skoltid). Det finns ingen regel i RF:s föreskrifter som innebär att en förening inte kan söka LOK-stöd för aktiviteter som genomförs under skoltid men det finns en del saker som föreningen behöver tänka på för att LOK-stöd ska beviljas.

Ledare

Det måste vara skol-IF, och inte skolan eller fritids, som arrangerar aktiviteten. För att avgöra detta tittar LOK-stödsgruppen till exempel på vem som leder aktiviteten. Om ledaren är en lärare, fritidspedagog eller annan person anställd på skolan som gör detta på sin arbetstid är det ännu viktigare att ni visar på att detta är er Skol-IF:s aktivitet och inte skolans. Ni kan göra detta genom att skriva ut eleverna från fritids om de går där. Vårt mål är att en skol-IF driva av unga och har barn och ungdomar som ledare. Se därför till att utbilda era medlemmar i Unga leder unga så att de kan vara aktivitetsledare för de yngre. För att LOK-stöd ska beviljas måste minst en av ledarna vara minst 13 år fyllda. Är era ledare yngre än 13 år föreslår vi att ni både skriver in dessa men även det vuxenstöd som hjälper till/finns i bakgrunden, oavsett och vuxenstödet arbetar på skolan.

Ledighetsansökan

För att vara berättigad LOK-stöd måste det vara tydligt att det är föreningen, skol-IF, och inte skolan som håller i aktiviteten. Vi rekommenderar därför att medlemmar som efter skoldagens slut går på fritids tar ledigt för den tid som medlemmen ska delta på föreningens aktivitet. Då blir det enkelt att förstå att det är en skol-IF aktivitet och ej fritids både för medlem och LOK-stödsgruppen.

Medlemmen kan lämna in en blankett för en längre period så hen slipper fylla i för varje enskilt tillfälle. Det är till exempel okej att kunna visa en ledighetsansökan där medlemmen ansökt om ledighet varje torsdag klockan 15-16 under vårtterminen.

Här finns en mall/ett exempel på ledighetsansökan från fritidsverksamhet som ni gärna får använda er av.

Om era medlemmar inte går på fritids räcker det med att visa ett skolschema där det framgår att skoltiden var slut då skol-IF aktivitet började. Har ni aktiviteter på raster eller håltimmar gäller detsamma. 

Ansökningsdatum

Från 1 januari gäller följande ansökningsdatum för LOK-stöd.

För aktiviteter som genomförs under våren (1 januari – 30 juni) är sista ansökningsdatum 25 augusti och för höstens aktiviteter (1 juli – 31 december) är sista ansökningsdatum 25 februari.

Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in så sök så tidigt ni kan efter att systemet öppnats. Vänta inte till sista dagen med att ansöka ifall ni skulle få problem. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag avvisas.

Exempel

Jasmine och Ahmed är 14 år gamla, är medlemmar i Byskolans IF och håller varje torsdag mellan klockan 15.00-16.00 aktiviteten “Hinderbanan” för föreningens medlemmar. Alla deltagare har ansökt om och beviljats ledighet från skola/fritids för denna tid på torsdagar hela terminen och varje tillfälle är 20 deltagare med på aktiviteten. Varje tillfälle börjar och avslutar de med gemensamma samlingar.

När terminen är slut ansöker Jasmine och Ahmed om LOK-stöd via föreningens Idrottonlinesida. De har då hunnit med att ha 15 tillfällen.

Ledarstöd = 15 tillfällen x 24 kr = 360 kr
Ytterligare ledarstöd (då de är fler än en ledare) = 15 tillfällen x 6 kr = 90 kr
Deltagarstöd = 15 tillfällen x 20 deltagare x 8 kr = 2400 kr

Summa: 2850 kr är alltså hur mycket LOK-stöd de kan ansöka om för aktiviteten under denna termin.

Mer information 

På RF:s hemsida finns all information kring LOK.