fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Projektstöd 2022-2023

Nu kan Skol-IF söka projektstöd för 2022 – 2023.  

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

 

Bidrag IF 2022-2023

Inriktningar

1.2.1 Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

1.2.2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

 

Avgränsningar (Detta nedan kan alltså inte medel beviljas för) 
• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

 

Riktlinjer för att få söka projektstöd:

• Föreningen måste ha uppdaterat medlemsregister för 2021 samt uppdaterade uppgifter till styrelse och korrekta faktureringsuppgifter
• Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se).
• Föreningen kan ej söka mer än ett projekt under samma utvecklingsmål samtidigt.
• Eventuella tidigare projekt måste avslutas och återrapporteras innan nya projektmedel kan sökas.
• Ert projekt kan dock sträcka sig över max 1 år.
• Föreningar som LOK stöds rapporterar har förtur på bidragen

Detta stöd är under inriktningen 

Målgrupp: 7-25 år

Skolidrottsförbundets sökbara bidrag 2022-2023 

Återstartsstöd

Sökbart till 31 oktober 2022.

Efter en lång tid med restriktioner och en hel del utebliven verksamhet får vi nu möjlighet till ekonomiskt stöd för att aktivt arbeta med att få tillbaka de som av olika anledningar lämnat Skol-IF under denna utmanade tid. Återstartstödet kommer att tillämpas på flera delar av vår verksamhet för att på bästa sätt hjälpa Skolidrottsföreningar att återhämta sig. 


Stödet ska användas för uppstart av verksamhet och säkerställa att idrotten ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Betonar att syftet är att idrottsrörelsen är minst lika stark efter pandemin som innan pandemin där antalet utövare ökar i de idrotter där antalet utövare minskat under pandemin. Insatser kan vara varierande där troligtvis skapa förutsättningar för ledare i den lokala idrotten blir en viktig pusselbit. Stödet ska vara framåtsyftande.

Stödet finns att söka under er föreningssida på Idrottonline under Ansökan. 

För frågor kontakta:
Malin Bölander 
08-699 65 02 
Malin.bolander@skolidrott.se

Nya tränings och tävlingsformer

1.2.2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Nya tränings och tävlingsformer


Inriktning:
• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
• att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• att köpa in material eller anpassa idrottsytor2 efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten

Målgrupp: 7-25 år

Beskrivning:
Efterfrågan om att tävla är stor. Vi kan tävla på olika sätt för att inkludera flera samt skapa tryggare tävlingsmiljöer. Vad vill föreningen kunna tävla i? Vad behövs för att kunna tävla och hur gör vi det på ett bra sätt?
Kan vi skapa träningstillfällen innan tävling för att öka gemenskap och glädje. Kan vi hitta nya former och på det sättet skapa ett större värde i tävlandet långsiktigt?

Syfte – Viktigt att ni i ansökan formulerar ett så tydligt syfte som möjligt, där det skall framgå vad som förväntas att uppnå med projektet i enlighet med ansökans inriktning 

Material som främjar rörelsen

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Målgrupp: 7-25 år 

Inriktning: • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar att köpa in material eller anpassa idrottsytor2 efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten

Beskrivning: Material kan beviljas för icke befintlig verksamhet. Material som beviljas för verksamheten skall noga beskrivas som ett material utöver ordinarie verksamhet. Ett exempel kan vara träningströjor i syfte att marknadsföra. 

Nytt material för att kunna utöva nya aktiviteter i verksamheten. 

Ny rörelse – nya medlemmar

1.2.2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

1.2.1 Inkludering av underrepresenterade grupper 
Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. 

Ny rörelse – nya medlemmar

Inriktning: Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen blir mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar

• att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper. 
-att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
• att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen

Målgrupp: 7-25 år

Beskrivning: Det är inte alla som får möjligheten till att idrotta, som aldrig kommit eller kommer komma i kontakt med vissa idrotter. För att nå underrepresenterade grupper behöver vi bli bättre på att möta behov och skapa tillfällen för det. Samt förstå hur vi kan göra detta. Att veta vad som är roligt innan vi testat på det kan vara svårt.  Skolidrottsföreningen kan bli en plats där barn och unga får prova på många idrotter.  Föreningen kan skapa prova på tillfällen Bjuda in till föreningens aktiviteter för att främja flera. Öka rörelsen. Se över i föreningen vilka grupper som bör inkluderas. Genom detta göra rekryteringsinsatser via ny aktivitet för att skapa en långsiktighet och bidra till att fler målgrupper inkluderas inom idrotten. 
Bidrag kan beviljas till att rekrytera nya medlemmar, skapa nya aktiviteter men även öka förståelsen för hur vi inkluderar och skapar tryggare miljöer. 


Syfte – Viktigt att formulera ett så tydligt syfte som möjligt där det framgår vad som förväntas uppnå med projektet i enlighet med ansökans inriktning.

Nystartsbidrag för att utveckla föreningsmiljön 2022-2023

1.2.1 Inkludering av underrepresenterade grupper
Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

1.2.2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.


Beskrivning: Vid uppstart av ny förening krävs ett stort engagemang av alla involverade. Att sträva efter att utveckla föreningen så att den vänder sig till underrepresenterade målgrupper, som inkluderar större målgrupper. Att skapa en trygg miljö samt ett bra klimat kan kräva engagemang och resurser. Det är i början tydligt att föreningar behöver extra stöd för att hitta rätt nycklar till ett långsiktigt föreningsliv. Första intrycket är viktigt, en bra första upplevelse i sin Skol-IF förening skapar en bra bild av idrottssverige och bättre förutsättningar för att vilja fortsätta i andra idrottsföreningar när man lämnar skoltiden.  

Ett exempel: Ett exempel på vad bidraget kan användas till: planeringstid, möten, visa upp verksamhet, prova på-tillfällen, marknadsföring, material för ny verksamhet. Arbete vid uppstart och överlappning av aktivitetsledare och styrelser.

Syfte – Viktigt att formulera ett så tydligt syfte som möjligt där det framgår vad som förväntas uppnå med projektet i enlighet med ansökans inriktning.

Digital utbildning

1.2.2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Digital utbildning Skolidrottsförbundet

Inriktning:
idrottsspecifika utbildningar – aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Målgrupp: 7-25 år

Beskrivning: Skolidrottsförbundet erbjuder digitala utbildningar. Vid tillfället kan ni som förening skapa mervärden genom att göra mötesplatsen mer minnesrik och stimulerande på olika sätt.
Kan tex vara en heldag med invävda aktiviteter i samband med utbildningen. Ta in en extern föreläsare, skapa en större träff, ihopslagning med annan Skol IF. Tex Lokal, mat, resekostnader.

Syfte – Viktigt att formulera ett så tydligt syfte som möjligt där det framgår vad som förväntas uppnå med projektet och ansökan i enlighet med ansökans inriktning. Vänligen nämn antal deltagare i ansökan. 
Summa – 300 kr / deltagare