fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Projektstöd 2020-2021

Nu kan Skol-IF söka projektstöd för 2020 – 2021.  

Riksidrottsförbundets riktlinjer

Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Under perioden 2020–2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för:

 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • utbildade barn- och ungdomsledare 
 • idrottssvaga områden (ansökan kan enbart göras via distriktsidrottsförbund)

Kontakta ert specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt för mer information om inriktning för satsningen.

Specifik information för Skolidrottsförbundets bidrag gällande utvecklingsmålet “Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten”

Det går att skicka in ansökningar löpande under perioden mars 2020-oktober 2021. Ansökningarna bearbetas den första dagen en gång i månaden. 

Riktlinjer för att få söka projektstöd:

 • Föreningen måste ha uppdaterat medlemsregister för 2020 samt uppdaterade uppgifter till styrelse och korrekta faktureringsuppgifter.
 • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (idrottonline.se).
 • Eventuella tidigare projekt måste avslutas och återrapporteras innan nya projektmedel kan sökas.
 • Ert projekt kan dock sträcka sig över max 1 år.

Kategorier

Få fler ungdomar att stanna kvar

Många barn idrottar i förening upp till 11 års ålder, idrotten kan tydligt se att det är ett tapp efter det. Vi kan fundera över varför och anledningarna är varierande och flera. 

En av anledningarna kan vara hur vi bedriver träning och tävling för ungdomar. Den blir allt snabbare tränings och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande. Få föreningar erbjuder en breddad verksamhet som utgår från individens självbestämda ambitionsnivåer.

Målgrupp:
Ungdomar mellan 13–20 år

Projektmedel i denna kategori ska användas till att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Projektstödet ska användas till att ge föreningar möjligheter att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Utbildade ungdomsledare

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott.

Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Målgrupp: 
Ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projektmedel i denna kategori ska användas till:

 • Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för Skolidrottsförbundets egen utbildningsstruktur eller när Skolidrottsförbundet bjuder in till mötesplatser (ex ledarforum) med utbildningar riktade till målgruppen.

Skolidrottsförbundet sökbara bidrag 2020-2021 under utvecklingsmålet ungdomar

Återstartsstöd

Sökbart till 31 oktober 2022.

Efter en lång tid med restriktioner och en hel del utebliven verksamhet får vi nu möjlighet till ekonomiskt stöd för att aktivt arbeta med att få tillbaka de som av olika anledningar lämnat Skol-IF under denna utmanade tid. Återstartstödet kommer att tillämpas på flera delar av vår verksamhet för att på bästa sätt hjälpa Skolidrottsföreningar att återhämta sig. 


Stödet ska användas för uppstart av verksamhet och säkerställa att idrotten ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Betonar att syftet är att idrottsrörelsen är minst lika stark efter pandemin som innan pandemin där antalet utövare ökar i de idrotter där antalet utövare minskat under pandemin. Insatser kan vara varierande där troligtvis skapa förutsättningar för ledare i den lokala idrotten blir en viktig pusselbit. Stödet ska vara framåtsyftande.

Stödet finns att söka under er föreningssida på Idrottonline under Ansökan. 

För frågor kontakta:
Malin Bölander 
08-699 65 02 
Malin.bolander@skolidrott.se

Under Corona

Sökbart till 31 oktober 2021, återrapport senast 31 december 2021.

Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Under perioden 2020–2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för:

 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • utbildade barn- och ungdomsledare 
 • idrottssvaga områden (ansökan kan enbart göras via distriktsidrottsförbund)

Kontakta ert specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt för mer information om inriktning för satsningen.

Vi lever i mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin där hela samhället påverkas på ett eller annat sätt och idrotten är såklart inget undantag. Inom många sektorer försöker man snabbt ställa om utifrån det svåra läget och hitta innovativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Detta behöver även idrotten göra och därför utvidgas nu möjligheten för IF att söka projektstöd.

I stort sett dagligen kommer nya beslut och rekommendationer från myndigheter och beslutsfattare som påverkar idrotten och i många fall gör det svårt att bedriva verksamhet som vanligt. Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, men med respekt för de rekommendationer som finns, fortsätta med den dagliga idrottsverksamheten. Med andra ord att anpassa träning, tävling, utbildning med mera till rådande omständigheter.

Målgrupp
Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Inriktning
Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller.

Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

Utveckla föreningsmiljön

Sökbart till 31 oktober 2021, återrapport senast 31 december 2021.

Sökbar summa:
Upp till 10 000 kr.

Målgrupp:
13-20 år

Inriktning:
Utveckla föreningsmiljön

Beskrivning

Utveckla föreningen enligt de fyra punkterna:

-Att ha en styrelse bestående av unga medlemmar som stöttas av en vuxen
-Att medlemmarna utbildas i föreningslära och ledarskap
-Att skapa former för demokrati och delaktighet
-Att erbjuda medlemmarna kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter

Motivera till att skapa en miljö där föreningen kan utvecklas och genomsyras av demokrati, inkludering, trygghet och ett välkomnande klimat. Genom att uppfylla och strategiskt arbeta med De fyra punkterna skapar föreningen förutsättningar att vara utvecklande och välfungerande.

Ett exempel på vad bidraget kan användas till:
Planeringstid, möten, visa upp verksamhet, prova på-tillfällen, marknadsföring, material för ny verksamhet. Arbete vid uppstart och överlappning av aktivitetsledare och styrelser.

Bygga Broar

Sökbart till 31 oktober 2021, återrapport senast 31 december 2021.

Sökbar summa:
Upp till 10 000 kr.

Målgrupp:
13-20 år

Inriktning:
Utveckla och implementera nya tränings och tävlingsformer för målgruppen.

Beskrivning:
Vi vet att den som har en annan idrott utöver skolidrotten ofta fortsätter att idrotta när de lämnar skolan och skolidrottsföreningen. Därför finns ett stöd för föreningar som vill ha samarbeten och kontakt med andra idrottsföreningar. Genom att samverka med andra bygger vi broar föreningar emellan. Nya former av idrotter kan öppnas upp och den egna individen får chans att prova sig fram på eget sätt. Som ledare, utövare, eller via demokratiska processer. Vi vill att fler får upp ögonen för hela idrottsvärlden genom den egna Skolidrottsföreningen. Föreningen kan där med skapa möjligheter för en livslångt idrottande.

Ett exempel på vad bidraget kan användas till:
Att skapa kontakt med övrig idrott, se att man är en del av en större idrottsrörelse. Ett exempel kan vara att arrangera prova på-aktiviteter tillsammans med andra idrottsföreningar, även andra skolidrottsföreningar. Ett annat exempel kan vara att skapa förutsättningar för ledarna i respektive föreningar att mötas, sprida goda exempel, utbyta erfarenheter, inspirera och börja bygga goda relationer sinsemellan.

Evenemang för rörelseglädje och gemenskap

Sökbart till 31 oktober 2021, återrapport senast 31 december 2021.

Sökbar summa:
Upp till 15 000 kr.

Målgrupp:
13-20 år

Inriktning:
Utveckla och implementera nya tränings och tävlingsformer för målgruppen.

Beskrivning:
Att arrangera ett evenemang för rörelseglädje och gemenskap innebär att föreningen utformar, planerar, genomför och själv deltar på de mötesplatser, event, tävlingar eller träffar som föreningen anordnar. Evenemanget ska ha ett tydligt syfte och skapa långsiktighet och utveckling i föreningen och för dess medlemmar för att få unga att stanna kvar i den organiserade idrotten. Aktiviteten kan vara en eller flera dagar, eller vara återkommande och sträcka sig över en längre period.

Ett exempel på vad bidraget kan användas till:
Kringkostnader för att genomföra aktiviteten ex. lokalkostnad, specifikt material för aktiviteten, mat och fika med mera.

Bidraget kan ej användas till priser för tävlingsarrangemang eller material till ordinarie verksamhet. Det är viktigt att kostnaderna tydligt stämmer överens med och bidrar till evenemangets fokus på rörelseglädje och gemenskap.

Nystartsbidrag

Sökbart till 31 oktober 2021, återrapport senast 31 december 2021.

Sökbar summa:
Upp till 5 000 kr.

Målgrupp:
13-20 år

Inriktning:
Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta

Beskrivning:
Vid uppstart av ny förening krävs ett stort engagemang av alla involverade. Det är i början tydligt att föreningar behöver extra stöd för att hitta rätt nycklar till ett långsiktigt föreningsliv. Första intrycket är viktigt, en bra första upplevelse i sin Skol-IF förening skapar en bra bild av idrottssverige och bättre förutsättningar för att vilja fortsätta i andra idrottsföreningar när man lämnar skoltiden. 

Ett exempel på sökbart bidrag för detta kan vara:
För material, möten, kickoffer, anläggning.

Nybildade skol-IF samt befintliga skol-IF som inte redan har beviljats nystartsbidrag kan ansöka. Bidraget är på 5 000 kr och kan ansökas/beviljas endast en gång