Hitta!
Generic filters

Utträde och upplösning av förening

Avsluta föreningens medlemskap i Skolidrottsförbundet

Vi ber er observera att ni i och med utträdet förlorar de förmåner som kommer med medlemskapet i Svenska Skolidrottsförbundet och därmed medlemskapet i Riksidrottsförbundet. Exempel på dessa förmåner är möjlighet att söka projektpengar från Idrottslyftet och lokalt aktivitetsstöd (LOK), få stöd från Skolidrottsförbundet och dess distrikt samt Riksidrottsförbundet och dess distrikt, medlemsförsäkringen via Folksam samt att tävla på Skol-KM och DM i förbundets regi. Föreningen förlorar även tillgång till förbundets ledarutbildningar.

För att komma till begäran om utträde och därmed avsluta medlemskapet i Skolidrottsförbundet klickar du här.

Om ni i framtiden skulle vilja ha hjälp att få fart på föreningen igen är ni välkomna att kontakta Svenska Skolidrottsförbundet eller det skolidrottsdistrikt ni tillhör. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Avveckla organisationen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Svenska Skolidrottsförbundet.

Ni måste själva ta kontakt med Skatteverket för att bli helt avvecklade.

Information hur föreningen avregistreras hos Skatteverket hittar du här.

För mer information

Thekla Hall